Impresszum

Home & Decor – lakberendezés

3D számítógépes lakberendezési látványtervezést, lakberendezési ötleteket, építészeti megoldásokat, a lakáskultúra témaköréből cikkeket tesz közzé blog formájában.

Kiadó: LEDrex Home & Decor Lakberendezési és Kereskedelmi Kft. (cj.:04-09-011851)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Kiadásért felelős személy: Tóth Tamás
Szerkesztésért felelős személy: Tóth Tamás
Kapcsolat: link
NMHH iktatószám: CE/2005-2/2017
Nyilvántartási szám: 5849992

 

A 2017. január 1-nél korábbi keltezésű bejegyzések a tuzimado.hu, 3d-lakberendezes.hu, hazepitoklapja.hu és az ingatlanfurkesz.hu domainnevek megszűnése-összevonása során átvett cikkek.
 

Tárhelyszolgáltató: Nethely Kft.

Elérhetőségi adatai:

 • Cím: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
 • Honlap: https://www.nethely.hu/
 • Kapcsolat: info@nethely.hu / +36 1 800-1500
 • Adószám: 23358005-2-43

 

Adatvédelem – Adatvédelmi nyilatkozat:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.
 

1. BEVEZETÉS

A LEDrex Home & Decor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése kapcsán az alábbi tájékoztatást adja:
 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Cégnév: LEDrex Home & Decor Lakberendezési és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 04-09-011851
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Adószám: 23991374-2-04
Telefon: 06-66-648-158
E-mail:

A weboldalak és webáruházak címe: ledrex.hu, homedecor.hu, drogerica.hu, eletcel.hu
 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
 
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot ezen az oldalon (https://homedecor.hu/impresszum/#adatvedelem) nyilvánosan közzéteszi.
 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 9. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 11. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 12. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 13. az érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 14. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  • a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4. AZ ADATKEZELÉS KÖRE ÉS JELLEMZŐI:

 

4.1. A homedecor.hu domain tartalmának megtekintése.

A honlap regisztráció (azaz felhasználó név és jelszó) nélkül használható. Nincs is lehetőség regisztrációra.

 

4.2. E-mailes, telefonos megkeresések, kérdések adatkezelése.

 1. Amennyiben a telefonos érdeklődés telefonon megválaszolásra kerül, úgy a beszélgetésről semmilyen információ vagy feljegyzés nem készül. Amennyiben megadja az email címét, nevét, pl: részletesebb információ kérése céljából, úgy az e-mailek módjára kerül kezelésre.
  kezelt adatok: adatkezelés célja:
  neve Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.
  e-mail címe Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.
  telefonszáma Opcionális. Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.
 2. Az érintettek köre: érdeklődők, tanács-, árajánlatkérők.
 3. Az adatkezelés időtartama: Az e-mailek 1 év elteltével törlésre kerülnek. Amennyiben az érdeklődő hamarabb kéri a levelezések törlését, az azonnal elvégezhető.

 

4.3. Hírlevél adatkezelése.

A homedecor.hu domain alatt nincs lehetőség hírlevélre feliratkozni és a Home & Decor – lakberendezés honlap nevében nem is kerül kiküldésre hírlevél.

 

5. SÜTIK

A honlap/webáruház ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ.
A sütik kis méretű, veszélytelen fájlok, amelyeket a honlap blogmotorja, illetve a Google és a Facebook szolgáltatásai helyeznek el a felhasználó számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a felhasználó számára a böngészést. Amennyiben a sütik használatával nem ért egyet, letilthatja a böngészője beállításaiban, vagy zárja be az oldalt.
 

5.1 A honlap saját sütije

 
Egyrészt a honlap üzemeltetője saját sütit nem készít, ugyanakkor a wordpress blogmotor jövőbeni verzió frissítési során lehetséges, hogy olyan verziók készülnek amelyek generálhatnak sütiket.
A felhasználóknak lehetőségük van a sütiket törölni, vagy letiltani. Általában a böngészők Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem menüpontban.
 
Jelen publikációkor oldalanként változó módon általában csak a Google körébe tartozó sütik találhatóak.
 

5.2 A honlap oldalaira külső, harmadik felek által kerülhetnek elhelyezésre sütik:

 
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk a harmadik félnél felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.
 

5.2.1 Google Analytics

 
A honlap a látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata szintén sütiken keresztül működik. A Google felé statisztikai adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről információk itt érhetőek el: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 

5.2.2 Facebook

 
A honlap egyes tartalmi elemei, oldalai megosztásra kerülhetnek a Facebookon. Megosztási, lájkolási lehetőséget a honlap látogatóinak is biztosítja. Emiatt a honlapon akár egyes látogatók miniatűr fényképe, feliratkozásuk, lájkolásuk állapota felismerhető, valamint lájkolási, megosztási szándékaikat, a Facebookra történő külön bejelentkezés nélkül elvégezhetik. Azaz a Facebook is sütiket helyez el a honlap/webáruház oldalaira látogatás során a felhasználó gépén, a rugalmasabb lájkolás/megosztás biztosítására. Az adatok kezeléséről és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhatnak a felhasználók.
 

5.2.3 Google Adsense

 
Az oldalon az Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem Önöket érdeklő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit! Ehhez a Google a honlap első látogatásakor külön ablakban felugró hozzájárulást kér. Így ennek a bővebb információi és beállítási lehetőségei ott találhatóak. Illetve ha már jóváhagyta, akkor láblécben előkúszó részben „Adatvédelmi és Cookie-beállítások. A Google kezeli. Megfelel az IAB TCF által támasztott követelményeknek. CMP-azonosító: 300” üzenetet linkjében ismételten elérheti a beállítási lehetőségeket.

A Google AdSense 2024. január 16-án bevezetett új követelményeinek. Ezek a követelmények megkövetelik az EGT-ben és az Egyesült Királyságban működő kiadóktól, hogy tanúsított Hozzájáruláskezelő Platformot (CMP) használjanak a felhasználóktól a cookie-k használatához való hozzájárulás beszerzéséhez. Ez a webhely használja a Google által tanúsított CMP-t a felhasználói hozzájárulás kezelésére. A CMP megfelel az IAB Átláthatósági és Hozzájárulási Keretrendszerének (TCF) követelményeinek. Ez egy ipari szabvány, amely biztosítja a cookie-khoz való hozzájárulás következetes és átlátható kezelését. A 300 az adott CMP azonosítója.
További információt a Google AdSense CMP követelményekről: ITT.
 

5.2.4 Affiliate linkek

 
Ezen a weboldalon affiliate linkeket használunk a honlap rentábilissá tétele érdekében. Az affiliate linkek olyan linkek, amelyekre ha rákattint akkor egy olyan külső weboldalra (webáruházba) irányítják Önt ahol az Önt érdeklő termék meg is vásárolható. Ha Ön ott vásárol valamit, mi jutalékot kaphatunk. Ez nem befolyásolja az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás árát.

Az affiliate linkek a honlapon leggyakrabban hirdetési képekként, vagy termékinformációs oldalon név termékkép, termékinformáció és ár feltüntetésével kilistázva, egy releváns szövegkörnyezetben egyszerű szöveg linkként fordulhatnak elő.
Amikor Ön egy affiliate linkre kattint, ez általában úgy érzékelhető, hogy a link hosszabb és egy kérdőjelet tartalmazó rész után azonosító adatok szerepelnek (mint amikor a facebookról is kikattint egy Ön érdeklő cikkre). Ezzel tudja a Dognet affiliate rendszere beazonosítani, hogy ez az új domainre érkezés a homedecor.hu oldalunkról érkezett. Ezek az új domainek általában webáruházak, ahol a vásárlást, illetve a további információhoz jutást el lehet érni. Ennek érdekében ezekben a webáruházakban az útvonal azonosítása végett már cookie-k kerülhetnek a böngészőjébe. Ez a cookie nyomon követi a kattintást, és lehetővé teszi számunkra, hogy jutalékot kapjunk, ha Ön vásárol a hirdető oldalán. De ez a cookie már nem honlapunk böngészése közben létrejövő cookie – csupán a jobb megértés céljául szántuk ezt az információt.

A Dognet affiliate rendszer a következő adatokat gyűjtheti, ha már át kattintott egy affiliate webáruházba:

 • Az Ön IP címe
 • A böngészője és az operációs rendszere
 • A kattintás dátuma és ideje
 • A vásárolt termék vagy szolgáltatás neve és ára

A Dognet affiliate rendszer ezeket az adatokat arra használja, hogy nyomon kövesse a kattintásokat és a jutalékokat. Az adatokat nem használják az Ön azonosítására, és nem adják tovább harmadik félnek.
További információt a Dognet affiliate rendszerről a következő weboldalon találhat: https://www.dognet.hu/
 

5.2.5 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Emiatt ugyanúgy azokról a külső honlapokról úgy érkezhetnek a számítógépre a sütik, mintha közvetlenül azt a honlapot látogattuk volna meg.

 

6. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Lásd még: Jognyilatkozat

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^